Česko - yek´wanský slovníkLudmila Škrabáková, Jiří Šlambora

Díky Jiřímu Šlamborovi se naše nadace Velká Amazonie začala zajímat i o lingvistické zmapování současného yek´wanského jazyka. Byl to on, kdo několik let sestavoval slovník, aby ho Ludmila Škrabáková dopracovala do současné podoby. Yek´wanové samotní stále ještě hledají správnou podobu ortografie jejich jazyka, neboť přepisem pomocí španělštiny nelze správně postihnout jeho zvukomalebnost a zvláštní specifický charakter. Vzhledem k tomu jsme považovali za nutné počáteční formu slovníku konzultovat s místními učiteli během našeho výzkumu na horním toku řeky Ventuari. Hlavním poradcem, který nám pomohl celý slovník opravit pomocí schválené ortografie byl hlavní maestro v Cacurí. Následně Ludmila Škrabáková celý slovník doplňovala a redigovala s indiány na řece Cauře, čili současná podoba aspiruje na to, aby co nejvíce odpovídala skutečnosti. Hlavním informátorem byl Alexis Rodriquez Piamo.
Je logické, že mezi Yek´wany stále existuje určitá jazyková dualita. Jejich populace je totiž rozptýlena na třech, poměrně vzdálených územích, které tradičně obývají po staletí: horní tok řeky Caury, horní tok řeky Ventuari a horní tok Orinoka a jeho přítoky. První dvě skupiny se víceméně shodly na námi předkládané podobě, zatímco populace z Orinoka jazyk přepisuje jinak. Lze tedy hovořit o dvou až třech lokálních variantách či dialektech.
Poznámky k výslovnosti speciálních hlásek Ludmila Škrabáková konzultovala s lingvistou a iberoamerikanistou Doc. PhDr. Františkem Vrhelem, CSc. z Ústavu etnologie Univerzity Karlovy.

Mnislav Zelený-Atapana

Poznámka k výslovnosti:
Transkripce jazyku yekwana se řídí dle španělštiny, tzn. že např. „ch“ se čte jako „č“, „y“ jako „j“, „n“ jako „ň“, atp. Yekwanština ovšem užívá tzv. redukované hlásky, jež se přepisují s tremou nad vokálem – ä, ö, ü, a „w“, španělštině cizí a existují i další specifika – např. „j“. jež se ve španělštině čte jako „ch“, se v yekwanštině vyslovuje jako „h“. Zdvojená hláska, např. „dd“ značí důraz.

ävyslovuje se jako nezřetelné „e“
j (na začátku slova)vyslovuje se jako „f““
öprakticky se nevyslovuje, spíše zdůrazní předešlou hlásku
üvyslovuje se jako nezřetelné „i“
wvyslovuje se jako anglické „w“ např. ve slově „water“, na pomezí „uo“ a „ua“
`označení rázu, vyslovuje jako v češtině „do okna“, např. ana`deke


SLOVNÍK ABECEDNÍ
ChecoEspanolYekwanaVysvětlení
ahoj !hola! akene manä
akceptovat aceptar ajächö/ädia
amulet talismán
ananas piňa ana`deke
anoee/eq
babička abuela a`cha
bahno barro soko`jato
balvan bloque de piedra tö`ju
bambusbambúwana
bavlna el algodón wadeku
bažina el pantano
bát se tener miedo tösade wennä/tösadewa
bez sin a`keřekne se stejně jako "nic" - a`ke
bezpečí lugar seguro wechojo ajichato
bezpečný seguro chänönato/ajichato
běh carrera wekatönnä
běžet correr wekatönnä
bílý blanco tajededato
blázen el loco tijetatö
blesk relámpago yänkukudu
blecha la pulga si`chä
blízko cerca amönche`da
bodat picar
bodnutí picadura wewanejuma
boj lucha wotonejanä
bojovník luchador töwotonejato
bolák absceso
bolest dolor se`ne
bolet doler
bourat demoler
bouře tormenta yetötömadü
brašna bolsawodasazřejmě již převzaté ze španělštiny
bratr mladšíhermano menoryakono
bratr staršíhermano mayorudui
bratranec primo wechakonowechakono se používá i pro "amigo"
bránit se defenderse wowontänä
brouk escarabajo änejünäpoužívá se pro "hmyz" obecně
brousit afilar yejöyö
břeh orilla yewadö/je`wadü
buben tambor sam`muda
budeš habrás nade
budete habréis
bylina hierba saddu
celý todo tamedä
cesta camino/caretera ööma/äma
citronovník limón dimuni
cizinec extranjero yeakomo
co je to? ?qué es eso? Nekömümädä/Nekömü edö?
černý negro judumato
červ gusano mutu/akö/dimuku (červ suri)výraz se užívá i pro "hmyz" obecně
červený rojo sewechato
člen miembro äyamo
člun lancha kudiada
dar regalo uajä/töjemmünü"töjemmünü" znamená také "levný"
dar pro teberegalo para titöjemmünü uajätrochu nejasné
dávno mucho antes jenadojo/öyäjeejede
dcera hija önnedöstejně jako "syn"
dej da
delfín tonina muna
den día anoto
déšt lluvia konojo
dědeček abuelo koko
děvče nina wodichä
dětininosmodesichö
divoch salvaje odosa/önejönü
divoký bravo töde`kuade
dítě nino yanwakä
dívat se mirar ene`madä
dívka muchacha wodi
dluh deuda ejekenäjödö
dnes hoy día eduwa/eduwa anoto
dobrá está bien chönünnena/ajichana"chönünnena" se užívá i ve smyslu "děkuji"
dobrý bueno ajichato
dobřebienajicha
dohoda acuerdo atai anüne
dole abajo yo`nö
domýšlivý arrogante
doprava transporte wütotojö/adotojo
dopravit transportar
drahýcarotajeto
dráp garra
dřevo madera tadda
dříve antes yowajo
dříví leňa wato
duha arco iris jasudi
dům casa uma/mma
dýně calabaza tukudi
flétna flauta jichu
gril parrilla södökajä
had serpiente okoyu
harpuna arpón tüwotojo
harpyje arpía dimosi
hezkýbonitonetaje/innatadü
hlad hambre amije
hlava cabeza juijo
hlína tierra nono
hlodavec roedor
horamontana
horní tok řekycabeserayujudaka
hrdina héroe töweyamo
hrnec olla ädinnä
hroznýš boa
hůl bastón öseji
hvězda estrella sidichä
chřestýš cascabel
chřipkagripeatono
chtěl bych quisiera iju madö
chtěl bys quisieras modö tumma
chytání ryb pesca o`tädö
chytání zvěře caza äse
chytit do smyčky lazar
indiánský kyj macana suwitypický meč
injekce do žíly inyección intravenosa makusake töwädö
injekční stříkačka inyector töwädö
inteligenceinteligenciatütajönö
inteligentníinteligentetütütajato
jaguár tigre mado
jak como akene
jazyk lengua omudu
jazyk idiomaa`deu
yo ewö
jed veneno jenatami/jünatami"jenatami" - na Ventuari, "jünatami" - na Cauře
jedovatý venenoso i`madawai
jehla aguja makusa
jelen venado kawadi
jemný fino ajicha/ajichato innatadü
jezero lago chujä
jitřenka Venus kamasi
jídlo comida öwanshi/öwansi
jíst comer wowasinchänä
jít caminar wötänä
jméno nombre chätö
kachna pato jaatu
kakao cacao cacau
kal posoi`ja
kamarád amigo wechakono
kamení piedras töjustejně jako "balvan"
kanystr pimpinatukudi
kapka gota yekatadö
kasava casabe uu
kašel tos tänsijo
kašlat toser
kácet talar akodö
kácet tumbaryakadü
kámen piedra töjustejně jako "balvan", "kamení"
kde donde äsha
kdo quien änäkö
kdy? ?cuándo? ächännawä
klacek palo iye
klidný tranquilo tänkanodeda
klíště garrapata kadimakö
kmen tribu soto jenadojo
kočovník nómade
kojenec recien nacidoennuenü
kolibřík colibrí tukui
kolik? ?cuánto? äwasakä
komár mosquito majidispíš je to "mochnička"
komár zancudo makö
kopí lanza ennojadö
kost hueso yejä
koš cesta wuwa
kouř humo wedenchä
kouřitfumareimadü
kresba dibujo chutajä
krev sangre munu
krytina cubierta
křídlo ala yajäsai
kudy? ?por dónde? osono ai
kukuřice maíz änna/önna
kůl palo iyestejné jako "klacek!, šp. také palo, vyhodit heslo?
lavice silla atäi
látka tejido tökaajö
legraceburlainnamädä
lehkýligeronädanä
lesmonte chutaka
lež mentira awesi jodö
léčenícuraciónejichitödi
léčivá bylina hierba medicinal öji chuta
léčivýmedicinalöji
liána bejuco sinnatä
lidé gentes sotto
liják aguacero konojo
list hoja chuwadü
liška zorro sü`nastejně jako "pes"
lov cacería äse
lovec cazador täsenato
lovecký pes perro de caza sü`na täsenato
lovit (ryby) pescar otädö
lovit do sítí redar
lovit harpunou arponar töwädö
luk arco simada ejudu
mačeta machete kömü
maminkamamá mama
manželstvímatrimoniojütanöněco jako "manželství", "sňatek", "oženit se"/"casarse"
maska máscara majama jedü
maso carne junu
masožravý carnívoro junu tänänei
mast cremaodojaato
mastný graso simije
matka madre yenü
málo poco se`kö
měkký blando tawan sude
měl jsem tuve wajanä/na`janä
měl jsi tuviste majanä
mělčina bajo yonä
měli jsme tuvimos ina najanä
měnit cambiar chammiyakadö
měsíclunanunö
milý amable takwannato
minout errar
minule la otra vez edu wane
miska tapa yadutu
míchat mezclar oimadö
mířit dirigirse wanontänä
místo sitio/lugarjiatadü/wechojo
mladík muchacho mude`käkä/mudekö
mladý joven mudekä
mládež jóvenes mödesi
mládě cachorro sü`hakö
mlátit apalear wätämäminchanä
mlčet callar adewöda
mléko ze stromuleche del árboltännemä
mlha neblina kadutu
mlít moler ajodü
mlsat golosear
mluvit hablar wadennä
mluvil jsem hablé wadewöi
mluvil jsi hablaste ayadewi
mnoho mucho oje
moé orina suku
modrý azul senato
mohu puedo tödöjai
moskyt mosquito majidi
moskyt jején fekunä
moskyt zancudo makä
most puente atänchäjöV Cacurí: Atänchädö
motýl mariposa matutu
moudrost
moudrý
moucha mosca wedewede
mouka harina ännamo
moždíř pilón a`ko
možná tal vez eijaimma
možnost posibilidad eijai
mrak nube kadutustejně jako "mlha"
mravenec hormiga kasisi/kashishi
mravenečník oso hormiguero jademü
mravenečník tamandúa wadi diki
mraveniště hormiguero nukö
mrtvý muerto yämajä
msta venganza woju`ta
muž hombre yanwa
myš ratona asökö
mytologie mitología wowanoma/wennä`jäkä
mýval oso lavador
mýval mapache
nabít pušku montar un fusil wewotojo tödöödö
nahý desnudo töwankeda
nakreslit dibujaramudenädö
napadnout agredir
napíchnout picar akätädö
napínat tender semedia
napůl a mitad yotai
narození nacimiento yennudu
nařezat cortar akätädöstejně jako "napíchnout", "nasekat"
nasekat cortar akätädö
nastydlý engripado atonojeda
natřít pintar emamödö
naviják
nazdar hola akene manä
nádoba vaso sunuji
nářadí aderezo
nářek lamento yomedädö
násada cabo chojudu
návnada carnada maana
ne no nanojo/ake
nebesa cielos kaju
nedokonalý imperfecto eijacha
nedospělýadolescenteyäjemadö
nedostatek ausencia etäjeda
nemoc enfermedad kädäi
nemocný enfermoködöyjato/kadaije
není no hay ake
neobvyklý extraordinario yechojo wötädö
neomalený impertinente
neopatrný imprudente
nepořádek desorden chonemadö
nepravý falso innamödö/innammodoto
nesmysl
nesoulad
nestálý inconstante
nesvár discordia
nešikovný torpe joadoto
nešŤastnýinfeliztakwanneda
neštěstí desgracia chönnünedawa
neteř sobrina ja`se
netopýr murciélago dede
netrefit se errar tavadi
nezájem desinterés tödöseda
nést traer enejödö
němý mudo tadedemmünü
nepohybující seno moviendoseyätädä echä
nikdy nunca yüsadajacha
nit hilo simadammötö
nížina tierra baja akana
noc noche koijai
nocleh albergue
noha pierna jetö
nomád nómade
nora madriguera yatadi
nos nariz änna
nový nuevo eduwato
nůž cuchillo kömö`kä
období época yechojo
období sucha verano (sept-mayo)weyunawö/wedu
obodí dešťůinvierno (mayo-agosto)kunäjö awö
objetíabrazokajöchö
objímatabrazaryademe`ködö
oblak nube kadutustejně jako "mlha", "mrak"
oblast territorio nono
oblečení vestido womö
obličej cara jedö
obyvatel habitante wanna wennä
ocas cola yaködö
odpadky basura semekujödö
odvoz transporte wötotojo
oheň fuego wato
ohrada corral kudada
ohřát calentar atunanö`kadö
oklamat abusar o`joyato
oko ojo onu/änu
okraj borde
on él mödö/mä`kö
ona ella mäyä
opakovat repetir yaymaja/tüdüdü
opatrně con cuidado ajichajene
ošetřit atender iyatödü
ošidit engaňar enkutädö
oškubat desemplumar ijokadö
oštěp lanza sukuji
otec padre yumü
otrava intoxicación aijodö
otrávit intoxicar
ovoce frutachäjedöödö
ozdoba decoración
oženit se casarse wätinnonono/jütanö
palma palma
paměť memoria ajächö
pan seňor kämuudu`kä
paní seňora jadawi
papoušek loro kudewa
papoušek ara guacamayo kaduwai
paprika pimiento jomi
parazit parásito awa`nodo
past trampa kadan kawani
patrona cartucho yadöödö/catuchu
pavouk araňa yadacadu juwai
pavučina telaraňa moyoy etawetü
pádlo canalete jena
pádlovat canaletear seki madü
pálit
pálivý picante sunato
pánev sarténsanakatojo
paře (moje paže)mi brazoyajädö
pekari saíno
pekari baquira dukadi
pero pluma ijotö
peřej chorosechü
peřej salto soodü
peří pluma
pes perro söna
pěkný bueno ajicha
pěst puňo amä
pěstovat cultivar natötädöspíš "sembrar"
pěstovat criar innejenkadö
píchnout picar
píchnutí picadura ekadö
pírko plumón
písek arena sadaada
píseň canción demi/wetantanana/wetantananö
pískat pillaretamadü/etödö
pít beber enödö
plakat llorar wamonä
plavat nadar jänönnä
plavba navegación wötänä
plech plancha
plést tejer tökajödö
plný lleno tuke
plodfrutachäjedöödö
plout flotar tawaje
plovací vesta nadadera
poctivě limpio innata`je
počasí tiempo numa
počkat esperar yomoködö
pohádka leyenda nenajö
pohádka cuento wotunä
pohoří sierra
pohřeb funeral aawa
pokožka piel ijudu
pokrývka sábana
polárka estrella del Norte si`wejakatojonna
pole conuco odajä
poledne mediodía anunnakeyechö/anunnake
polévka sopa chäkujä
poloostrov península yantadö
polovina mitad yotai
položil jsem puse wödöa
položit poner ummichadü
polykat tragar enajödö
pomalu lentamente jowadä
pomalý lento jowadä
pomazat untar isakadi/ishakadi
pomáhat ayudar wewatänä
pomlouvat calumniar
pomluva calumnia
pomocayuda wiyata
popruh faja
poraněný herido ätunui
poranit se lastimarseyotunuchajö
porazit (strom) apear
porod parto sichu ennuchadö
poslat mandar anontädö
posledně últimamente inchäkä
postup proceso yechojo
postupně poco a poco jawadä
poškodit daňar chonemadö
pot sudor wädamujänä
potichu en voz baja jowadämma ayadekwä
potit se sudar jata
potok quebrada tuna kökö
potok canotunakö
potom después yäjeeje
potopa diluvio tunamä
potrava alimento äwansi
potraviny alimentos äwansi
pouzdro estuche chojokono
pověst leyenda jenadä wätunnä
pověst (př. dobrá)famaedä`je
povídat hablar wadennä
povodeň
povolit permitir ekatädö
později más tarde akude`kä
pozor! !cuidado! ajichane
pozvat invitar adejadö
prales selva chuta
pramen fuente nakwata
prášek polvo wedenä
prkno tabla ta`da
pro mě para mí ewö nädä
pro tebepara tíamodü nädä
propast abismo
provaz mecate ato
provázek cordel
prst dedo yamädä yadadö
pruh raya
průjem diarrea sajada
pryskyřice resina kakudu
přátelství amistad ajicha wenna
přenocovat pernoctar wönönä
příroda naturaleza wechojo
přítel amigo wecha`kono
pst, ticho! silencioäkuätäda
ptáče pollo wamedi
pták pájaro tonodo
puma león, onza, cuguar kawarimä
pusa boca öntadö
puška escopeta wakuda
půda tierra noono
rak cangrejo wayakani
rákos caňa ashichadu
rána golpe wätännä
ráno (brzké)madrugadayawanatamö
rejnokrayanamadu
ret labio äji
rodiče padres yumü
rodina familia jimmä
rohož petate sodoka
ropucha sapo kawau
rostlina planta chutastejně jako "prales"
rošt parrilla nukwa
rovina plano akana
ruka manoajö
ryba pez kudaka
rýč laya
rýma catarro atonostejně jako "chřipka"
řeč lengua adeu
řeka río tunastejně jako "voda"
řezatcortar akötödö
samec macho yanwua
samice hembra wodi
savanasavanawoijato
sázet/sítsembrarnatötädö
sedět sentar watajimanä
sekera hacha wöwö
sestra mladšíhermana menorodüma
sestra staršíhermana mayoryaya
setba siembra natötädö
shnilý podrido chätajä
silný fuerte jäduje
skála roca töjustejně jako "kámen"
sklizeň cosecha töjätödö
skunk mapurite
slunce sol shü
smetiště basurero nosajato
smetí basura
smlouva convenio wätanä
smutek tristezawentumme
smutnýtristezawentumme
sňatek matrimonio jötanä
sobec egoísta töwömma
soused vecino wecha`konostejně jako "přítel"
souška reseco
sova búho
spálený quemado yatuaja
spánek sueňo wetuje
spojenec allegado tuwadiye
srdce corazón äwanö
starší más viejo insokä
starý viejoinchomo
stavět construir amädö
stažení (kůže) desuello
stažení z kůže cuereada
stádo
stáhnout (kůži) desollar
stálý constante yechö`je
stezka sendero ämastejně jako "cesta"
stín sombra tukunasato
strach miedo tisade
strom árbol chutastejně jako "prales"
struhadlo na jukurayatada`de
strýc tío yawö
studený frío kömme
stůl mesa atäi
sucho sequíasedejato
suchý seco sedeje
svázat amarrar nödö
svět mundo tamedoto/wennä
světluškacucuyu
synhijo önnedöstejně jako "dcera"
šel jsem fui wötämä/weiya
šel jsi fuiste me`ya
šipka flecha simada
šíp flecha
šít coser sokadö
šli jsme fuimos ke`yato
šnek caracol memu
šňůra cuerda yatotö
špatný malo konemmönö
špína basura
štěně cachorro
štíhlýflacoakedeto
štír escorpión mönätä
šťastný feliz takwanne
švagr cuňado wannöjö
tabák tabaco kawai
tady aquí etä
tajný secreto takademmönö
tanec baile wänwanä
tábor campo wechojo
táta papa faja
tekutina ze stromujugo del árbolchokudui
tenký fino innatadö
teplýcalienteta`ne
termit termite nekata
tetatíawanonoi
těžký pesado taminne
tkáttejer tökajüdi
tlustý gordo täjuye
tma noche koijai
tráva hierba sadu
trubka trompeta jiichu
tučný graso tökakato
tvář cara jedö
tvrdý duro täije
tvůj tuyo amädä
ty amodü
tykev calabaza tukudi
učit se aprender woowanoma/etadü
ukázat demostrar enejodö
ulovit cazar weshenönnä
umýt se lavarsechokadü
banarsewejinä
unavený cansado wetamincha
unavený hodněmuy cansadowasutanö
upevnit fijar yechojo
uštknutí mordidaekajödö
uzel nudo nejüdü
ya eduwa
úhoř templadordijusi
ústa boca öntadö
ústa tvojetu bocainchadü
ústí řekyboca chaanö/chenö
vadný desperfecto nadöjeda
vajíčko huevo i`moi
vak bolsa
vařené maso sancocho kata`da`anajö
vaření cocción
vařit seherviryatunadi
válečník guerrero jodujato
válka guerra wewänä
večer noche koijaistejně jako "tma"
večernice Venus
velká tykev calabazón
velký grande ajono/ajojonno
veš piojo yamä
věk edad äwade wedu
větev rama yajädö
vlastník posesor
vlákno fibra
vlnaolamädataka
vnuk nieto jadü
voda agua tuna
vosa avispa sunwa
vrchmonte
vřešťan araguato adawata
všichnitodostamedäädä
vykuchat destripar jiokadü
vysoký alto kawä
vystřelitdispararchodakadö
vzduchairejejeichö
zabít matar aminnäkadö
zajímavýinteresantetujunato
zdravýsanoajichastejně jako "dobrý"
zelený verde chutjato/senato
zima frío kömme
zítramanana jenama
zloděj ladrón tamenato
zlý malo konemmönö
žábaranaküto
žába (ropucha)sapo kawau
žílavenaädawadö
 
SLOVNÍK TÉMATICKÝ
EspanolCheco-vysvětleníYekwanaPoznámky
ají velmi silně pálivé koření jomi
anatto, onoto (Bixa orellana)oreláník barvířskýwisu
andadera chodítko pro malé děti akai
arco luk simada ejudu
atta kruhový komun. dům ottö
bahareque nouzová chýše
banco ceremonial obřadní sedátko atäi
barbaskokořeny používané jako jed pro rybolovayaadi
batata sladký brambor saaku
bejuco liánaminatö/sinnatä
budare plato z jílu nebo železa jötadi
cacure pletená past na ryby kakudinamo
calabazasušené plody tykve
cambur banán ovocný jadudu
cana brava třtina travina asichadu
canalete pádlo jena
carana aromatická pryskyřice tununu
caruto (Genipa americana)plod, jehož semena se používají k černému zdobení těladadi
carcay toulec na šipky foukačky
catumare koš určený k nošení wuwa (pro ženy); tudi (pro muže)
ceiba (Ceiba pentandra)kumaka
cerbatana foukačka kudata
cucurito (Maximiliana (=Attalea) regia)palma s jedlým ovocem wasai /bude to jiný druh, tento pochází z již. Brazílie!
cumare (Astrocaryum tucuma) z této palmy se získává pevné vlákno
curagua (Ananas erectifolius) Z této bromelie se získává vysoce pevné vlákno
dardo de cerbantana šipka do foukačkykunwa
Escoba koště semetoyo
Flecha šíp siamda
Guanepe nosítko na děti kawadimaka
Guapa pletené ošatky waja
Guatura válcovitý koš s používaný pro dopravu potravinuwa
Guayuco tradiční bederní pokrývka wayuku
Chinchorro závěsná síť, hamaka ä`watä
Mabe (Iriartella setigera)
Chiquichique (Leopoldinia piassaba)z této palmy se ziskává velice odolné vlákno madamammötö
Lanzaoštěpsukuji
Macana pádná zbraň z tvrdého a těžkého dřevasuwi
Mamure (Heteropsis spruceana) z tohoto stromu se získávají kvalitní rostlinná vlákna
Manacapalmito wayu
Manare tkané síto, používané na prosívánímanade
Mapire válcovitý koš adakajisha
Marima (Antiaris saccidora)strom jehož kůry používá k výrobě šatů/Antiaris se vyskytuje ve Starém světě! Z J. Am. není uváděn ani jako pěstovaný
Maraca chřestidlo madaka
Moriche (Mauritia flexuosa)palma ze které se využívá vlákno kuwai
Mostacilla skleněné korálky evropského původumayuudu
ženské guayuco muwaayu
Nasa vrš na ryby müdoi
Orejera ozdoba ucha janakano
Palo signeso dřevo na rozdělávání ohně
Pendare (Mimusops surinamensis)strom z kterého se extrahuje černá pryskyřicekadimani
Peraman (Symphonia globulifera) statný strom ze kterého se získává kvalitní pryskyřicemani
Petaca menší košík ve tvaru krabice ma
Petate podlahová rohož zhotovená z listů palmy temiche
Pilón dřevěný moždíř na drcení kukuřice a semenjako
Pijiguao (Guilielma gasipaes) jijiidi
Plátano (Musa paradisiaca) banánovník rajský wadiyajödö
Sebucán lis na maniok tönköi
Rallador struhadlo pracovní nástroj tada`de
Soplador dmýchadlo na oheň wadiwado
Tapara tykvovitá nádoba kusada
Temiche (Manicaria saccifera)palma s velkými listy používanými pro pokrytí doškových střech
totuma/tocumanádoba vyrobená z dýněsunuji
Wuwa cylindrický koš ind. ye'kuana
Yuca amarga kiiyede
Yaraque alkoholický nápoj vyráběný kvašenim kasaveyadaki
Yuca dulce (Manihot dulcis)sladký maniok kiiyede
Yucuta osvěžující nealk. nápoj vyrobený z kasavewokö/sukutaka
Soporte de vasija ky jednoduchý pletený nosník z rákosu od nádob
 
Savci/Mamíferos
Česky Venezuela Latinsky
Jaguarundi Onza Felis yaguaroundi
Jaguár Tigre Americano Panthera onca
Kapybara Chigüire Hydrochaeris hydrochaeris
Nosál červený Coatí Nasua nasua
Pekari páskovaný Báquiro Pecari tajacu
Pekari bělobradý Chacharo Tayassu pecari
Pes pralesní Speothos venaticus
Lenochod dvouprstý Perezoso Choloepus didactylus
Tapír jihoamerický Danto Tapirus terrestris
Ocelot stromový Felis tigrina
Malpa Mono Capuchino del OrinocoCebus olivaceus
Mravenečník velký Myrmecophaga tridactyla
El Oso hormiguero o Palmero
Paka nižinný Lapa Cuniculus paca
Venado Odocoileus virginianus
Kynkažu Potos flavus
Ocelot Cunaguaro Leopardus pardalis
Opice vlnatá Lagotrix lago
Vačice opossum Didelphis marsupialis
Vřešťan rezavý Alouatta seniculus
Chápan dlouhosrstý Mono Araguato Ateles belzebuth
Vydra obrovská Pero de aguaPteronura brasiliensis
Pásovec velký Cachicamo Dasypus
Puma PumaPuma concolor
Aguti Picure Dasyprocta sp.
Mýval Cava deru Cuniculus paca
Kuandu obecný Puert. espin
Malpa hnědá Cebus apella
Delfín říčníTonina
 
Ptáci/Aves
Amazoňan oranžovokřídlý Amazona amazonica
Kolibřík
Ara ararauna Ara ararauna
Ara arakanga Guacamayo Ara macao
Ara červenoramennýAra nobilis
Ara hyacintový Anodorhynchus hyacinthinus
Gavilan
Harpyje pralesní Harpia harpyja
Hoko Pauji culo blanko Crax aletor
Hoko Spixův Pauji culo marrón Mitu tomentosa
Lelek Aguaita camino
Volavka Garza
Kamiš růžkatý Anhima cornuta
Káně Gmelinova Buteo magnorostris
Káně pestrá Gavilán habado Buteo albicaudatus
Kondor královský Rey zamuro Sarcorhaphus papa
Kondor krocanovitý Cathartes aura
Kondor havranovitý Coragyps atratus
Kondor menší Cathartes burrovianus
lbis rudý Coro coro rojo Eudocimus ruber
Rybařík amazonský Chloroceryle amazona
Rybařík zelený Chloroceryle americana
Rybařík obojkový Megaceryle torquata
Ostnák jihoamerický Jacana jacana
Slípka martinická Porphyrula martinica
Slunatec nádherný Eurypyga helias
Áquila de copete
Perico
Tucán Diostedé
Gallito de la Rocas
Turpial
Orlovec říčníAquilla Peskadora
kormoránCotua
datel carpintero
Gallina de monte Tinamus mayor
Galina poncha
Grulla Psophia crepitans
Guachara Ortalis motmat
Pava de monte Penelope jacquacu
Guan Pava rajadora Pipile pipile
Tucan
Piapoco
Pajui
Martin pescador
 
Plazi/Reptiles
dracena krokodýlovitá Mato de agua Dracaena guianensis
tereka jednovousáTerecay Podocnemis unifilis
tereka velkáTortuga arau Podocnemis expansa
anakonda velkáAnaconda Eunectes murinus
leguán zelený Iguana Iguana iguana
hroznýš královský Boa constrictor
kajman brýlový Baba blanca Caiman crocodilus
želva pralesní Geochelone denticulata
hroznýšovec duhový Epicrates cenchria
chřestýš brazilskýCascabelCrotalus durissus
Tortuga Verde
Terecay
křovinářMapanare
Falsa Coral
kajmánek malýBabo negro Paleosuchus trigonatus
Babo blanco
Morrocoy
Ryby/Peces
cichlidaPavón Cichla ocellaris
Corroncho Hypoptoma sp.
tetraBocachico Semaprochilodus kneri
pajara šavlozubáPayara Hydrolycus scomberoides
Palometa Metynnis sp.
Coporo Prochilodus sp.
štikovkaPicúa Boulengerella lateristriga
kolosomaMorocoto Colossoma macropomus
tetraBocon Brycon bicolor
Sardina de río Moemkhausia oligolepis znamená "ryba"
Palometas Mylosama duriventris
Aymara
paúhoř elektrickýTemblador Electrophorus electricus
trnuchaPotamotrygon sp.
cichlida?Mataguaro Crenicichla dorsocellata
úzkotlamkaCabeza de manteco Leporinus sp.
kolosoma Caribe Colossoma bidens
Bagre cupido
Bagre amarillo Paulicea luetkeni
Bagre chola Ageneiosus sp.
Bagre mapurite
anténovec pruhovanýBagre rayado Pseudoplatystoma fasciatum
Bagre tigre Platynematichthys notatus
Bagre yaque Leiarius marmoratus
Bagre cabo de acha
trnovecBagre sierra Familia Doradidae
Bagre cajaro
Blanco pobre
myleusPampanoMyleus sp.
 
Rostliny/ Plantas
Onoto Bixa orellana
Barbasko Tephrosia toxicaria
Caňa brava Gynerium sagittatum
Capi Banisteriopsis caapii
Caruto Genipa americana
Ceiba Ceiba pentandra
Cucurito Maximiliana regia
Jigua Caryocar glabrum
Juka hořká Manihot esculenta
Juka sladká Manihot dulcis
Mabe Iriartella setigera
Majagua Anaxagorea acuminata
Manaca, palmito Euterpe oleracea
Marima Antiaris sacciadora
Pendare Symphonia globulifera
Pijiguao Guilielma gasipaes
Seje Oenocarpus bacaba
Temare Pouteria caimito
Temiche Manicaria saccifera
Tirite Ischosiphon aruma
Caucho