RAUGAJ

Ochrana a stabilizace populace jaguára na středním toku Rio Caura

Autoři:

Mgr. Jiří Guth (MŽP, Vršovická 65, 100 10, Praha 10, tel. 602682902, e-mail: guth@env.cz)

RNDr. František Sedláček, CSc. (ÚEK AV ČR, Na Sádkách, České Budějovice, tel.387772258, e-mail: sedlacek@uek.cas.cz)

Trvání projektu:

8 let (etapy I-III: 3, 2 a 3 roky)

Celkový navrhovaný finanční rozpočet na tři etapy:

2690 tis. Kč (890, 1080 a 720 tis. Kč)

Základní cíle projektu:

Dlouhodobým cílem je ustavit útočiště jaguárů na středním toku Río Caura; vymyslet, projednat a prosadit režim ochrany populace jaguára tak, aby nebyl v rozporu se zájmy hospodářského a sociálního rozvoje místních obyvatel (lov, chov, sběr, pěstování, šetrná turistika, apod.). Jaguár slouží do určité míry jako tzv. „umbrella species“ – vzhledem k jeho nárokům a roli v ekosystému lze předpokládat, že péče o jeho životní podmínky zaručí ochranu podstatné části aktuální biologické rozmanitosti (biodiverzity), zejména na úrovni ekosystémové, zčásti i druhové.

První etapa:

(analytická) se soustředí na kompletaci poznatků o území (geomorfologie, hydrologie, krajinný pokryv, vegetace) a výzkum místní populace jaguára. Budou použity metody rešerše, terénního průzkumu (včetně radiosond) a dálkového průzkumu Země. Zároveň vznikne „katalog managementu“ – přehled relevantních aktuálních i potenciálních hospodářských činností v území, ovlivňujících jeho biodiversitu obecně a populaci jaguára zvlášť. Součástí bude i studie percepce velkých šelem jednotlivými etniky ve vztahu k jejich způsobu života, popř. k mytologii.  

 Ve druhé,

 syntetické etapě budou zkoumány možné interakce lidských činností a jaguára, navrženy případné „ekosystémové limity“ a hlavně vtaženi všichni činitelé (stakeholdeři) do přípravy integrovaného plánu udržitelného rozvoje daného území. Hlavním, nikoliv ovšem jediným indikátorem udržitelnosti bude právě stav populace jaguára.  

Třetí etapu 

označujeme za realizační, půjde zejména o prosazování integrovaného plánu, zejména navržených principů ochrany jaguára (lépe snad „soužití“ s ním) a monitoring efektivity přijatých opatření.

Popis projektu:

Dlouhodobým cílem je ustavit útočiště (set up a refuge) jaguárů na středním toku Río Caura. Předpokládaná rozloha bude řádově tisíce km2: teritorium jednice jsou řádově desítky km2, počet jedinců řádově desítky. Podle různých režimů hospodaření/péče bude území zónováno, a to i s ohledem na praktické, formální a administrativní řešení.  

I. etapa, cca 2003-2005, analýza

Aktivity

Rešerše:

a) biologie druhu, genetika - dědičnost melanické formy, postavení druhu v ekosystému, produkční aspekt!

b) vlastnosti stanoviště resp.krajiny, dosavadní vývoj land use a land cover, fragmentace

c) právní, správní a administrativní podmínky možné územní ochrany

Terénní průzkum:

a) inventarizace biodiverzity, především na úrovni druhů a ekosystémů; určitě obratlovci a cévnaté rostliny plus další vybrané skupiny

b) populační a etologická studie jaguára (srv. Sedláček, F., Bufka, L., Fuchs, R., Heřman, M., Hruška, J., Šíma, M. 1992: Studie populační hustoty rysa ostrovida a jeho dalšího vývoje v Národním parku Šumava a přilehlé kulturní krajině. Závěrečná zpráva, ÚKE ČSAV, České Budějovice.)

c) ekosystémové a produkční studie

d) mapování biotopů - terénní kalibrace a ověření satelitních výsledků

Zpracování výsledků: 

inventaritace poznatků o biotě a prostředí (mj.seznam dosud známých druhů organismů, mapa biotopů) –  „Environment Catalogue“

předpoklad: paralelně vznikne „Management Catalogue“ dosavadních a možných lidských aktivit v území (lov, pěstování/sběr ovoce, těžba dřeva, chov kapybar; vše kolem turistiky; včetně „polštáře“ pro rozvoj v důsledku profitu, lékařské péče apod.)

Výstupy

publikace v odborném tisku

konference v Ústí nebo v Praze (2006 resp. při otevření expozice)

Hlavní partneři

 BF JČU, BÚ AV ČR, Venezuel. biologové

 

II. etapa, cca 2006-2007, syntéza

Aktivity

Studie interakcí (možné problémy a profity) přírodního prostředí s lidskými aktivitami

Zpracování „integrovaného plánu udržitelného rozvoje“ (péče a rozvoje)

Průzkum: dílčí problémy formulované v I. etapě

Monitoring (doplnění a aktualizace Environment Catalogue)

Výstupy

publikace aplikovaného výzkumu

samotný integrovaný plán péče a rozvoje

 

III. etapa, cca 2008-2010, realizace

realizace plánu, monitoring, revize

posléze provoz („rutina“ J)

Výstupy

Třeba prezentace na světovém summitu Rio+20 čili Johannesburg+10)

Rámcový rozpočet (tis. Kč):

(studie = platy, knihy, mapy, družicové snímky, počítače, nájmy, komunikace, cestovné a diety, prezentace; terén = cestovné, plat, „diety“, přístroje aj.materiál, další služby; jednání = plat, režie, pohoštění, cestovné pozvaných hostů)

 

 

 

Studie

Terén

jednání

 

 

I.etapa

2003

40

0

8

 

 

 

2004

140

320

50

 

 

 

2005

140

170

22

 

 

 

 

320

490

80

 

890

 

 

 

 

 

 

 

II. etapa

 

 

 

 

 

 

 

2006

110

340

210

 

 

 

2007

90

190

140

 

 

 

 

200

530

350

 

1080

 

 

 

 

 

 

 

III.etapa

 

 

 

 

 

 

 

Cca 240/ ročně

 

 

720

 

nahoru